______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

శోభనము (కురచ కథ)
పిక చప్పబడినా, లేచి, ఉత్తేజం వైపు ఉరకలు పెట్టించేలా అలంకరింపబడి ఉంది, ఆ శోభనపు గది.
అందులో, పైగా, ఆ నవ దంపతులలో ఒకరైన, అతడు, తాళలేక కదిలాడు, ఆమె చేరికకై.
అప్పుడే, ఆమె, అనునయించేలా చెప్పేది ఆలకించిన అతడు, ఆలోచించి, ఆచరణ వైపు ఒరిగాడు, నిశ్చయముగా.
అందుకే, ఆ శోభనము రాత్రి, ఆమెను ...

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 6)


+ పిల్లలు పుట్టుకను వాయిదా వేయించు తగ్గ, మగవారు వినియోగించే బాహ్య సాధన వస్తువు.

***