______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

కాల చూపు (కురచ కథ)

ను ప్రేమిస్తున్నానని, తనను ప్రేమించమని, పాదరసము లా, వీలు వెంబడి, ఆమె వెంట తిరుగుతున్నాడు అతడు, గత చాన్నాళ్లుగా.

మె, ఉదయము, నిశ్చయముకు వచ్చి, స్కూలుకు వెళ్తూ, చెప్పింది: "నేను చదువుకోవాలి. ఇంకా టెన్త్ చదువుతున్నాను. నాకు మంచి చదువు పొందాలని ఉంది. అదే నా ధ్యాస. దయచేసి, అడ్డు పడకండి. మీరు ఇంటర్ చదువుతున్నారుగా. అదే కానీయండి"


***