______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

కాఫీకప్పులో ఒడంబడిక (కురచ కథ)

తడు, ఇతడు స్నేహితులు, ఒకటవ తరగతి నుండి.

తడు సిఏ, ఇతడు యంబిఏ పట్టాలు అందుకున్నారు.

ద్దరూ ఒక కంపెనీ పెట్టి, ఆరు వందల ఇరవై ఒక్క మందికి, వివిధ స్థాయిల్లో, తక్కువ సమయములో, ఉపాథి చూపారు.

ఆ కంపెనీకి అతడు యండి, ఇతడు సిఇఓ.

ద్దరికీ, నడుమ, వారము రోజుల  వ్యవధిలో, పెళ్లిళ్లు అయ్యాయి. ఇద్దరి భార్యలు మంచి చదువు ఉన్నవారే.
***