______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

రాగ లహరి (కురచ కథ)తడుకు, ఆమెతో పెళ్లి ఐంది. 
అప్పగింతలు అవుతున్నాయి.
అప్పుడే, అతడు తండ్రి, పురోహితుడు నుండి మైకు అందుకొని, మాట్లాడడము మొదలు పెట్టాడు, ఆమె వంక చూస్తూ.

"అమ్మా, ఇది నీకే ఐనా, అందరికీ తెలిస్తే మంచిదన్న ఆలోచనతో చెప్పుతున్నాను. ఇకపై, మా ఇంటి మనిషివి నువ్వు. నీకు తొలుత అంతా కొత్తగా ఉంటుంది, మా ఇంట. నీకు కొత్తవారము మేము. కొత్త నడవడికలు, కొత్త అభిరుచులు, కొత్త రుచులు నువ్వు చవిచూడవలసి వస్తోంది. 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 5)
***