______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

హంతకుడు (కురచ కథ)నికి వచ్చి, తలుపు కొట్టి, విఫలమైన పనిమనిషి, ఇరుగు పొరుగు వారితో కలిసి, ఇచ్చిన కబురు తో పోలీసులు వచ్చి, ఆ తలుపు పగలుకొట్టారు.

తడు గుండెలో కత్తి దిగబడి ఉంది. కారి, కారి రక్తము గడ్డ కట్టింది. అతడు చనిపోయే ముందు విలవిలా కొట్టు కున్నట్టు కనిపిస్తోంది, ఆ గదిలో, ఆ మంచము మీది చిందర వందరలతో. అతడి రెండు చేతులు, కాళ్లు బార్లా చాపబడి ఉన్నాయి. 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 6)


***