______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

స్థితి గతి (కురచ కథ)


"కనబడుట లేదు అన్న మీ వ్యక్తి, నాకు కనిపించాడు. ఆ వ్యక్తి నా వద్దే ఉన్నాడు. రండి" అంటూ తన వివరములు వివరించాడు అతడు.

తడు చెప్పింది విన్న ఆ వ్యక్తి సంబంధీకులు అదిరి పడ్డారు.
ఆ వ్యక్తి కోసం, తమ వాళ్లను వాకబు చేసి, ఆందోళనతో, అతడు తెలిపిన వివరములతో, అటు కదిలారు.

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 6)


***