______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

మది చేత (కురచ కథ)

తడు, ఆమె రైలు ప్రయాణము చేస్తున్నారు. ఇద్దరూ ఒకరికి ఒకరు తెలియదు. ఎదురెదురు సీట్లలో, కిటికీల పక్కన ఉన్నారు.

తడు, తననే చూస్తున్నాడని, తను గుర్తించగానే, అతడును చూస్తూ ఆమె నవ్వింది, చిరుగా. అతడు పులకరించిపోతున్నాడు.

మె రెండు చాక్లెట్లు తీసి, ఒకటి అతడుకు ఇచ్చింది, తను ఒకటి ఉంచుకుంది. అతడు, తన చాక్లెట్ రేపర్ విప్పి, చాక్లెట్ నోట్లో వేసుకున్నాడు. ఆ రేపర్ పారేయబోయాడు. ఆమె వారించి, 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 4)


***