______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

మూడు ముద్దులు (కురచ కథ)
మ నిశ్చితార్థము రోజున, వీలు వెంబడి, ఆమెతో చెప్పాడు అతడు, కొంటెగా, కవ్వింతలా, "మన పెళ్లికి ఇంకా 18 రోజులు ఉన్నాయి. ఈ లోగ, నీకు మూడు ముద్దులు పెడతా. ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా అన్నది ప్రస్తుతముకు మరుగులో ఉంచుతా"
ఆమె చూసింది అతడిని. ఆ చూపుతో, ఆమె మనసు ఎరగడము అసాధ్యములా తోచింది, అతడికి. పైగా, ఆమె వైపు నుండి, ఎట్టి స్పందన కూడా లేకపోవడముతో, అతడు ఇబ్బంది పడ్డాడు.

మ శోభనము రోజున, చెంత చేరి, 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 5)
***