______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

పొరుగువారు (కురచ కథ)

న పొరుగు ఇంట తతంగము ఆయనను కలవర పరుస్తోంది, పోనుపోను. అదే మాట తన భార్యతో మాట్లాడేడు.

విడ అంది: "నిజమే, నాకున్నూ. ఇది, త్వరగా తెగాలి, ఆగాలి. లేదంటే, వారి భవిష్యత్తు భయానకము అవుతోంది."

పొరుగు ఇంట, కొత్తగా, ఆ మధ్యన, కొత్త భార్యాభర్తలు కాపురముకు చేరారు, ఆ భర్త, భార్య ఉద్యోగములకు వెళ్లి, సాయంకాలముకు వస్తారు. 
అక్కడ మొదలు, వారి మధ్య మాటలు జల్లులా ప్రారంభమై, వానలా మారి, ఏ సగము లేదా ముప్పావు రాత్రినో ముగుస్తాయి. ఆ మాటల మధ్య, ఎన్నో 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 4)

***