______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

వంకర (కురచ కథ)

యన ఒక మానసిక నిపుణుడు.

వారు చెప్పింది అంతా విని, "మీ అబ్బాయి, మీ కోడలు తీరు సమర్ధనీయమైనది కాదు. ఆ ఇరువురూ అవగాహన లోపముతో, అసహజముగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇక్కడ మీ తప్పు, అంటే, మీ కోడలు తల్లిదండ్రులుదీ కూడా, ఉంది. పెంపకములోనే మీ తప్పు మొదలైంది. అది ఇప్పుడు, ఆ ఇద్దరి నడవడి మీద ప్రభావము చూపుతోంది. సరే, ఇక, ఆ ఇద్దరి మధ్య సమస్య చిన్నదే, పైగా, సున్నితమైనది. ఐనా, 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 5)

***