______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నోరు (కురచ కథ)

తడు శోభనము గది తలుపులు మూసి, లోపలి గడియ పెట్టి, వెళ్లి, శోభనము మంచము చెంత నిల్చొని ఉన్న ఆమెను చేరాడు.

తడి పెదాలు, ఆమె పెదాలును తాకాయి. 
ఆమె, ఒక్క మారుగా తన తలను పక్కకు తిప్పేసుకుంది. అతడి చేతులు ఆసరాగానే, తను వెనుక్కు ఒంగిపోయింది.

తడు, ఆమెను మరింత ఒడుపుగా పట్టి, తన ఎద మీదకు, ఆమె ఎదను 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 3)
***