______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

మంద చేష్ట (కురచ కథ)

కడు మెచ్చుకున్నాడు అతడును. ఆ ఒకడు, మరొకడుకు చెప్పాడు తన చర్యను. ఆ మరొకడూ, వెంటనే, అతడును మెచ్చుకున్నాడు.

ఆ తర్వాత మరొకడు, ఆ తర్వాత మరొకరు,  అలా అంతా అతడిని మెచ్చుకుంటున్నారు. పైగా, పని పెట్టుకొని, కానవచ్చిన ఎదుటవారిని ఆపి, అతడి గురించి చెప్పి, వాళ్ల మెప్పునూ అతడు పొందేలా వ్యవహరిస్తున్నారు.

నా, అతడు ఉబ్బిపోవడము లేదు. పైగా, తనకు ఎదురయ్యే ప్రతి చర్యకు తడబడి పోతున్నాడు, తమాయించుకోలేక పోతున్నాడు, నిలదొక్కుకోలేక పోతున్నాడు, నివారించుకోలేక పోతున్నాడు.

తంతు మొదలైనప్పటి నుండి, 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 4)

***