______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ఇంగితము (కురచ కథ)

మె, అతడు చదువు కుంటున్నారు.

న ప్రేమను కాదంటున్న ఆమెను, ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అతడు, మరల మరలా.

మె చెప్పింది, మళ్లీ, ఈ మారు కఠినముగా కాదు, నింపాదిగా, "నాకు చదువు అవసరము. మాకు ఆస్తి లేదు. నేను ఉద్యోగము చేసి, మా వాళ్లకు తోడవ్వాలి. నా కోరిక అది. నన్ను నువ్వు నిజముగా ప్రేమిస్తే, దయచేసి నన్ను విడువు"      ***