______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

రాత (కురచ కథ)

కుక్క అరుస్తోంది. దానికి ఇంకా ఆకలి తీరలేదు.
పక్కనే ఉన్న మరో కుక్క, కొరికిన ఆ రొట్టె ముక్కను విడిచి, దానితో పాటు, తన ముందు కాళ్ల వద్ద ఉన్న రొట్టె ముక్కనూ, ఆ కుక్క వైపు పెట్టింది.
ఆ కుక్క వాటిని అవురావురమని తింటోంది.
ఆ కుక్క బిడ్డ, దాని తల్లి ఆ మరో కుక్క.

పక్షి ముక్కుతో  పొడుస్తోంది. దానికి ఇంకా మారము తీరలేదు.
పక్కనే ఉన్న మరో పక్షి, ఎగిరి వెళ్లి, అతి ప్రయాసతో ఒక పండు తెచ్చి, ఆ పక్షి ముందు పెట్టింది.

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 5)
***