______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

బాధ్యత (కథ)


వరో తలుపు తడుతున్నారు.
చప్పుడు విన్న గోపాల్రావ్ వ్రాస్తున్న కథ నాపి, కుర్చీలోంచి లేచి అటు నడిచాడు.
టైం చూసుకున్నాడు. పావు తక్కువ ఎనిమిది.
'ఈ రాత్రి వేళప్పుడు వచ్చింది ఎవరై ఉంటారు' అనుకుంటూనే తలుపు తీశాడు.
ఎదురుగా -
ఎవరో - ఎప్పుడూ, ఎక్కడా చూడని ఓ అందమైన అమ్మాయి.
"ఇది గోపాల్రావ్ గారిల్లేనండీ" అడిగిందా అమ్మాయి.
'ఉఁ' కొట్టాడు సదరు గోపాల్రావ్, పరిశీలనగా ఆమె కేసే చూస్తూ.
"మీరు ..."
"నేనే ... గోపాల్రావ్ ని"
"నమస్కారమండి. శ్రీలక్ష్మి ఉందండీ" అడిగిందామె.
"మీరు" ప్రశ్నించాడు గోపాల్రావ్.
ఇక్కడ మిగతా కథ చూడండి (ఇక్కట్లు కథలు)

* ముద్రితము : ఆనందజ్యోతి (వార పత్రిక) - 15-9-1979