______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

మని'షి' (కురచ కథ)

మె చంపబడింది.

నను చంపబోతున్న ఆ హంతకుడును ఆతృతగా ప్రశ్నించాడు అతడు, "ఇదేమిటి, మన మధ్య ఒప్పందము ప్రకారము, నేను నీకు డబ్బులిచ్చేశాను, నువ్వు ఆమెను చంపేశావు ..."
"అక్కడతో అది సరి. తర్వాత, ఆమె నిన్ను చంపమని, నాతో ఒప్పందము కుదుర్చుకుంది" చెప్పాడు హంతకుడు.
"మీ మధ్య ఒప్పందమా, అదేమిటి, ఆమె నీకు ఏం ఇచ్చింది" గడగడా అడిగాడు అతడు.

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 5)
***