______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

అమ్మే (కురచ కథ)స్సు కదిలిపోయింది.
ఆమె చిరాకు ఆగలేదు. తనను వెంటాడుతున్నట్టు, వెంబడిస్తున్న అతడును చూడలేక, కుదుట పడలేక, ఆమె అవస్థ పడుతూనే ఉంది.
అతడు మాత్రము స్థిరముగా, ఆమెనే చూస్తూ, ఆమెకు చేరువలో, సింగిల్ సీట్ లో, కూర్చుని ఉన్నాడు.

డోర్ బెల్ కు, లేచి, వెళ్లి, వీథి గుమ్మము తలుపు తెరవగా, లోనికి దూసుకు వస్తున్న ఆమెను చూసి, "అమ్మాయి ఏమిటిలా వచ్చావు. అల్లుడుగారు రాలే..." అంటూనే, ఆయన మాటలు ఆపేశారు, ఆమె వెనుకనే, వస్తున్న అతడును చూస్తూ.


***