______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ప్రతిబింబము (కురచ కథ)
డిటెక్టివ్ డింగ్రీని కలిశాడు, అతడు.
అతడు చెప్పుతోంది, ఆయన వింటున్నాడు, నిదానముగా.

"మీ అబ్బాయ్ 7వ తరగతి చదువుతున్నాడు. మంచి తెలివైన వాడు, కదూ" అన్నాడు డింగ్రీ.
అతడు 'ఒప్పు'కున్నట్టు తలాడించాడు.
"మీకు రెండో సంతానము, పాప. అన్నింటా సామాన్యము, కదూ" అన్నాడు డింగ్రీ.
అతడు 'ఒప్పు'కున్నట్టు తలాడించాడు.
"మీ అబ్బాయ్, ఈ మారు తన పుట్టిన రోజు, 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 4)


***