______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

స్పందన (ముచ్చటలు)


నిన్న - గురు పూర్ణిమ - పని వలన రాజమండ్రి వెళ్లాను. తిలక్ రోడ్ న ఉన్న సాయి బాబా గుడికి, సాయి దర్శనము చేసు కుందామని వెళ్లాను. అచ్చట క్యూలో కలిసి నడుస్తూ ఉండగా, ఆ గుడి గోడన చిత్రీకరింప బడిన పై చిత్రము నా  చూపులో పడింది. చిత్రమైన అనుభూతి నన్ను కదలాడించింది, కాకతాళీయముగా. సెల్ ఫోన్ కెమేరాతో దానిని ఫోటో తీశాను. 
మీకు అదే ఫోటోను ఇలా అందిస్తున్నాను, ముచ్చటపడి, ముచ్చటగా. 

***