______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ఆ ఫోటో (కురచ కథ)

తడు కళ్లు తెరవ గానే, ఆమె ఎదురు నిలిచింది, చిరు నవ్వుతో.
అతడు, ఆమెను, 'ఎవరువు' అని అడగగా, ఆమె ఒక ఫోటో చూపింది.
ఆ ఫోటోలో - 
అతడు, ఆమె ఉన్నారు.
ఆ ఫోటో వారి 'పెళ్లి నిశ్చితార్ధము' నాటిది.

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 6)
***