______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ఒక్క మారుగా (కురచ కథ)


చీకటి ...
భయపడుతూనే, నిక్కి నిక్కి చూపుతో, తప్పక, ఒంటరిగా నడక కొనసాగిస్తున్నాడు ఆ బాటసారి.
ఆ దారిలో, ఆ బాటసారికి, ఒకడు కలిశాడు, తుప్పల మాటు నుండి వస్తూనే.
అలా కలిసిన అతడిని తోడుగా తలచి, అతడితో నడుస్తున్నాడు ఆ బాటసారి.
వారి మాటల మధ్యన, "అరె, దర్జాగా నడవండి. అబ్బే, భయం తప్ప, దయ్యాలు అస్సలు ఉండవు. లేవు." అన్నాడు ఆ తోడు కలిసిన అతడు, ఆ బాటసారితో.

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 6)
***