______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

బ్రతికిన చావు (కురచ కథ)

'మీ అమ్మాయి మెదడు అచేతనమయ్యి పోయింది' అని వైద్యులు చెప్పగా, ఆ అమ్మాయి అమ్మ, అయోమయములోకి కూరుకు పోతుండగా, ఆమెను కుదుట పరిచే ప్రయత్నములు సఫలమయ్యాయి త్వరితగతిన.
ఆ వెంబడి, ఆ అమ్మ అమోఘముగా అవగతము చేసుకుంది, తను అమితముగా ప్రేమిస్తూన్న తన కూతురు ప్రస్తుత స్థితిని. 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 4)

***