______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా 2వ eBook (కబురులు)


స్నేహాంజలి.

ప్రస్తుతము, రాబోవు కాలములో, eBook ల అవసరము గమనించి, Kothamasus, Inc., మరియు Kinige వారికి చేరువయ్యాను. వారి సహకారముతో నా రచనలను, eBook లుగా తెస్తున్నాను.

 త్రోవలో, నా మరో eBook, హైకూలు+ పేరుతో, విడుదలయ్యింది. ఇందుకు చేయూత నిచ్చిన Kinige వారికి నా ధన్యవాదములు.

eBookల ఉనికి, పుస్తక పఠన మనుగడ సాగాలి ... అందుకు మీ ప్రోత్సాహమూ ఉండాలి ... కావాలి ...

 నా eBook ను, క్రింది చిత్రము పై క్లిక్ / టచ్ చేసి చదవండి ... మీ అభిప్రాయము తెల్పండి ...***