______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నలుసు (కురచ కథ)తిండికి మారము చేస్తోంది రెండేళ్ల నా మనవరాలు. 
అందుకు తగ్గట్టు స్పందిస్తోంది తన తల్లి ఐన నా రెండో కూతురు.
ఆ ఇద్దరినీ గమనిస్తున్నాను నేను.
"అం వదు అం వదు" అంటూ అడ్డముగా తల తిప్పేస్తోంది నా మనవరాలు. తను తిండిని అం అంటుంది.
"అం తినక పోతే బూచోడును పిలుస్తా. వాడు వస్తే కొడతాడు" అంటుంది నా కూతురు మరలా మరలా.
"బాచాడును రమను." అంది నా మనవరాలు గబుక్కున.
వెంటనే, నా కూతురు కదిలింది, నాలానే. 

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 3)
***