______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా 3 వ eBook (కబురులు)


స్నేహాంజలి.

ప్రస్తుతము, రాబోవు కాలములో, eBook ల అవసరము గమనించి,  Kinige  వారి సహకారముతో నా రచనలను, eBook లుగా తెస్తున్నాను.

 త్రోవలో, నా మరో eBook, సరసము కథలు పేరుతో విడుదలయ్యింది. ఇందుకు చేయూత నిచ్చిన Kinige వారికి మరో మారు నా ధన్యవాదములు.

eBookల ఉనికి, పుస్తక పఠన మనుగడ సాగాలి ... అందుకు మీ ప్రోత్సాహమూ ఉండాలి ... కావాలి ...

 నా eBook ను, క్రింది చిత్రము పై క్లిక్ / టచ్ చేసి చదవండి ... చదివించండి ... మీ అభిప్రాయము తెల్పండి ...***