______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నేటి నేడు (కురచ కథ)నిద్ర లేస్తూనే హడావిడి చేస్తూ, చెప్పాను, పిల్లలతో - "త్వరగా తెమలండి. బాణసంచా తెచ్చుకుందాం. రాత్రికి దీపావళి ధూమ్, ఢామ్ చేసేద్దాం"
పిల్లలు ఇద్దరూ ఉత్సాహ పడలేదు. పైగా, "వద్దు. వద్దు" అన్నారు ఏక గొంతులా.
నేను తికమక అవుతూండగా, వాళ్లు, "ఈ మారు, ఇక పై, దీపావళికి బాణసంచా అస్సలు వద్దే వద్దు." అన్నారు ఒకే మారు.
"అదేమిటి" నేను.
"చాలు, ఇక, దీపావళితో తెచ్చి పెట్టుకుంటున్న, వివిధ కాలుష్యములకు చెల్లు, చెప్పుదాం"  - వాళ్లు.

ఇక్కడ చూడండి (కురచ కథలు 6)
***

మీకు నేటి దీపావళి వేడుక ... క్రింద క్లిక్/టచ్ తో పొందండి ...


***