______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

తొంగి చూస్తే (సూక్ష్మ కథ)


"నీ మీద మోజు తగ్గి పోతోంది" అన్న ఆ భర్త వంక, చూస్తూనే ఆ భార్య, "నాక్కూడా" అనగా, గమ్మున "విడి పోదామా" అని ఆ భర్త అనగానే, ఆ భార్య, "ఇంత వయస్సున ఎందుకు, ఇలాగే ఉంటూ,  వేరు వేరు వారిని కోరుకుందాము"  అని అనేగా, ఆ భర్త, "ఛ" అనగా, టక్కున "ఛఛ" అనబోతూన్న ఆ భార్య పెదవులును తన పెదవులుతో మూసేశాడు ఆ భర్త, ఛక్కున.
***
వారి నుండి నా
eBooks వెలువడు తున్నాయి.
ఈ క్రింది నా 3 eBooks కై 
ఆయా ముఖచిత్రములు మీద క్లిక్/టచ్ చేయండి.
***