______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ఆ ఒకే ఒక్కటి (సూక్ష్మ కథ)


నిలో ఉండగా, కబురు రాగా,  హడావిడిగా, హాస్పిటల్ కు వెళ్ళగా,  అక్కడ, ఆమె, ఒక కవరు నాకు ఇచ్చి, చనిపోయింది. దహన కార్యక్రమము కానిచ్చాక, కవరు తెరిచాక. అందులోని, ఒక చిన్న కాగితము తీసాక,  దాని మీద, ఒకే ఒక పదము వ్రాసి ఉంది. ఆ దస్తూరీ కుదురుగా లేదు కానీ, ఆ వ్రాత ముమ్మాటికీ ఆమెదే. ఆమె నా భార్య. ఆ ఒక్క పదము ... "థాంక్స్".

***

  

నా 24వ eBook - నా 25 సూక్ష్మ కథలు
కై ఈ క్రింద ముఖ చిత్రము మీద క్లిక్/టచ్ చేయండి***