______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ముసుగు (సూక్ష్మ కథ)'అంతా' అంటూనే, 'గుంపులో గోవిందా అనుకో, 2 తగ్గించుకో' అనేసి, ఆ ఆటో ఎక్కేయగా, ఆ ఆటో వాలా ఇచ్చిన నోస్ మాస్క్ కవరు అందుకొని, అప్పటికే, ఆటోలో అంతా మాస్కులుతోనే ఉండగా, 'సందడిలో నీ సడేమియానా, ఇది ఎంతేమిటి' అని అనగా, ఆ ఆటో వాలా, 'ఉచితము' అనగా,  ఒక్క మాటున, ఒడిలి, ఒదిగి పోయాడు, ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ కై పోతూన్న తను, ఆ కిక్కిరిసిన ఆటోలో.   

***


నా మరిన్ని సూక్ష్మకథలుకై, నా ఈ క్రింది 
eBook ముఖ చిత్రము మీద ఓ మారు
క్లిక్/టచ్ చేయండి.
***