______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

వివరములు (కబురులు)

నా 25వ eBook 
కబురులు
విడుదల ఐంది.
Free గా Download చేసుకొని
ముందు, చదవండి
తదుపరి, తిరిగి వ్రాయండి.
రూ.1,116 లు నగదు బహుమతి పొందండి.
మొత్తము బహుమతులు - 3
ఆ వివరములు అన్నీ
19.2.2015న,
ఈ లోగ, పై పుస్తకము కై
ఈ క్రింది చిత్రము మీద క్లిక్/టచ్ చేసి,
Download చేసుకొని,
చదివి, వ్రాయుటకు సిద్థముగా ఉండండి ...
***