______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

మంచితనము మంచి (సూక్ష్మ కథ)


ను అదిరి, బెదిరి, కదిలి, వెళ్లి, తన యజమానితో, "నీ వాటా ఇంకోలా ముట్టచెప్తాను" అని, బత్రిమలాడి, డబ్బులు వాపసు చేసుకొని,  వచ్చి, ఆ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేస్తూ, "ఇదే తొలి సారి అన్నావు. దయచేసి నా రొచ్చు అంటించుకోకు, పో" అంది ఆ వేశ్య, తన పొందుకై వచ్చిన ఆ కుర్రవాడితో, చాలా నిండుగా.
***
***