______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ఆఈ (సూక్ష్మ కథ)
డవిలో ఒదిలి రమ్మంది భర్తే అని తెలిసినప్పటి ఆ భార్యలా, జూదములో ఒడ్డాడింది భర్తే అని తెలిసినప్పటి ఆ భార్యలా, కాక, పుట్టింటికి పోయి బతికి పోమ్మంది భర్తే అని తెలిసినప్పుడు, ఈ భార్య, మాత్రము, వెధవ కాక, విధవ చావుతో పోయింది, ఇదిగో, గత క్షణమున.
***

మీరూ వ్రాయండి