______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ఆవిడ ఆయన (సూక్ష్మ కథ)


"ఈమె మీద మోజు కాదు, బాధ్యత నాది. ఒక రోగము మూలముగా ఈమె  స్థితి, గతి తప్పింది, తప్ప, తప్పిదము లేదు. ఛీదరింపు వద్దు" అంటూ, కొద్ది సేపటి క్రిందట, అచ్చట రభస రేపిన ఆవిడ భుజములు చుట్టూ, తన కుడి చేతిని చుట్టి, కదిలాడు అయన. ఆయన, ఆవిడ ప్రేమికుడు. ఆవిడ, ఆయన ప్రేమికురాలు.

******