______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా విశేష రచన (శృంగారము-06)'స్నేహ' 
నా పిలుపుకు ఆమె పలికింది.
వెంటనే, 'రా వచ్చుగా' అన్నాను. 
ఆమె సమాధానము ఆశించక, వెంటనే,  ఫోన్ కట్ చేసేశాను.
మె వచ్చింది.
అక్కడ మా ఇద్దరమే.
"మీ వాళ్లు అప్పుడే రారు కదా" అడిగింది ఆమె.
"మరో రెండు గంటలు పైన అవుతోంది వాళ్లు రావడానికి" చెప్పాను.
ఆమె, నా కౌగిలిలోకి వచ్చేసింది.
ఎవరు తొలుత చెప్పలేను కానీ, 
మరో మారు,
మా మధ్య ముద్దు మురిసి పోతోంది.
ఎంతో సేపు పిమ్మట,
మంచము మీద పడ్డాము.
తర్వాత, 
(మిగతాది నా శృంగారము eBook లో)