______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా విశేష రచన (శృంగారము-07)
'స్నేహ' 
'కదా, మరి నీ పేరు, శ్రీలక్ష్మి ఐతే, నేను స్నేహ అని పిలుస్తున్నాను. ఎందుకు' అడిగాను.
'మీకు ఆ పేరు ఇష్టము కనుక' చెప్పింది ఆమె.
'ప్రీతి, బహు ప్రీతి. అది నా కలల పంటకు నేను పెట్టుకున్న పేరు' చెప్పాను.
'మరి ఆ మీ కలల పంటను నేనేనా' అడిగింది.
'పరిశీలనలో ఉంది. ఐనా, దానిని దగ్గరగా అనిపిస్తున్నావు నువ్వు' అన్నాను.
అప్పటికి,

ఆమె నాకు దగ్గరగా ఉంది.

అమె దిగువ పెదవిని, 
నా కుడి చేతి బొటన, చూపుడు వేళ్లతో పట్టి, 
దానిని,
కిందకు లాగి పట్టి, 
(మిగతాది నా శృంగారము eBook లో)