______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా విశేష రచన (శృంగారము-03)


స్నేహ ...
తెల్లగా ఉంటుంది. 
బొద్దుగా ఉంటుంది.
పొట్టిగా ఉంటుంది. 
పదవ తరగతి చదువుతుంది.
స్కూలుకు వెళ్తుంది.
అప్పటికే నేను ఎప్పటిలాగే, మా షాపు బయట వేచి ఉన్నాను.
ఎత్తు నుంచి జూరుతున్న బంతిలా నడుస్తోంది.
తన పుస్తకములు తన రెండు చేతులు, తన గుండె నడుమ నొక్క బడి ఉన్నాయి.
నేను, అందులో తన గుండె వైపున ఉన్న తొలి పుస్తకము ఐతే బాగుణ్ణు ... అనుకున్నాను, ఎప్పటిలాగే.
చిన్నగా నవ్వుకున్నాను.
స్నేహ నన్ను చూసి నవ్వింది.
"ఆరతి" స్నేహని పిలిచింది, తన స్నేహితురాలు వెనుక నుంచి వస్తూ.
(మిగతాది నా శృంగారము eBook లో)