______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా విశేష రచన (శృంగారము-04)స్నేహ ...
ఆరతి గుర్తించిన ఆ మరో అమ్మాయి.
తెల్లగా ఉంటుంది.
నిండుగా ఉంటుంది.
పదవ తరగతి తప్పింది. 
తరుచూ పుస్తకములుకై మా షాపుకు వస్తోంది. అలా పరిచయము ఐంది.
"శ్రీమణి వస్తే ఈ పుస్తకము ఇవ్వు. తను తెమ్మనమని చెప్పింది అన్నావుగా"  అంటూ నాన్న నాకో పుస్తకము ఇచ్చి బయటకు వెళ్ళిపోయారు.
ఆమె అందరికీ శ్రీమణి, నాకు మాత్రము స్నేహ.

(మిగతాది నా శృంగారము eBook లో)