______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

తనివి తీరక (సూక్ష్మ కథ)


ను చూసింది అచ్చు నిజము, ఐతే, దానిని, పదే పదే ప్రచారము చేస్తున్నాడు అతడు, తనివి తీరక, ఇలా ... 'ఆ వాహనములు సందులులో, భీతితో తల్లడిల్లి పోతూన్న, ఆ ఎలుకను, తన నోటితో, నేరుగా, నేర్పుగా పట్టి, దానిని, ఆ రహదారి ఆవల, ఖాళీలో, వదిలి పెట్టేయగా, అది, జర్రున పోతుండగా, తన వెనుక రెండు కాళ్ల మీద నిలిచి, తన ముందు రెండు కాళ్లను, చప్పట్లులా, చరిచింది ఆ పిల్లి'.
***