______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నిలకడ (సూక్ష్మ కథ)మె పొందుకు నడుమ, ఆమెకు ఫిట్స్ రాగా, బట్టలు ధరించి, ఆమె యజమాని చెంత, ఆమె కై, తను చెల్లించిన పైకము వాపసు చేయమని నానా యాగీ చేయగా, ఆ యజమాని దానిని ఇచ్చేయగా, అప్పటికే, ఫిట్స్ నుండి తేరుకుంటున్న ఆమె చేతిలో, తన వాపసు పైకముకు మరి కొంత కలిపి. పెట్టి, 'వైద్యముకు వాడుకో' అని చెప్పి, వెళ్ళిపోయాడు అతడు, నింపాదిగా.
***