______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా విశేష రచన (శృంగారము-08)

"స్నేహ" పిలిచాను.
తల ఎత్తింది. చూస్తోంది నన్ను.
నిజముకు ఈమె, వాగ్దేవి.
కానీ, ఈమెలో 
నా స్నేహను వెతుక్కుంటున్నాను.
సహజముగా, 
ఈమెలో నా స్నేహ, 
చాలా మట్టుకు కానవస్తోంది
కూడా.
ఈమెతో నాకు పరిచయము 
సూటయ్యిన ప్రయత్నముతో ఏర్పడింది.
ఈమెకూ
నాలోని తపనను తెలిపాను.
కానీ,
ఈమెకు అది ఒక ఉత్తరము ద్వారా తెలిపాను.
ఆ ఉత్తరములో, 
నా పాట్లును 
సహజముగా వ్రాశాను.
ఈమె
ఆ ఉత్తరము చదివి,
"నిజమైనా" అంది.
"నిక్కచ్ఛిగా" అన్నాను.
ఈమె కదిలింది,
అది తొలుత,
ఈమె
నాకు 
తన కనికరము 
నికరముగా 
అందిస్తోంది.
అది మొదలు,
ఈమె చెంత
నాకు చిక్కనైన చేరువ దక్కుతోంది,
(మిగతాది నా శృంగారము eBook లో)