______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

దేవుడా (సూక్ష్మ కథ)


'వాణ్ణి నాశనము చెయ్యి' అని, ఏక కాలములో, ఆ ఇద్దరూ, ఒకొరినొకరికై, విడివిడిగా, తనను కోరుకోగా,   అందుకు వచ్చిన, తన నవ్వును, తాను పూర్తి చేయక మునుపే, ఆ ఇద్దరూ, ఒకే మారు, పూజారి ఇవ్వచూపే తన ప్రసాదము కై చేతులు చాచగా, గమ్మున కంగు తిన్నాడు, ఆ దేవుడు.
***

స్నేహాంజలి...

నా 25వ eBook
కబురులు
చదవండి.
తిరిగి వ్రాయండి
రూ.1,116/-లు
బహుమతిగా పొందండి.
ఆ వివరములు కై  ఇక్కడ క్లిక్/టచ్ చేయండి.


***