______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

పొత్తు (సూక్ష్మ కథ)
న భర్త వైపు పలుకుతున్న వాళ్ళతో, "అవును అవును అవును, మీరు అంటున్నట్టు, ఆయన అటువంటి వారే,  కానీ, నేను నేను నేను, నేను అటుగా అనుసరిస్తా, కానీ, శరణాగతిలా మిగలలేను. కనుకనే, నేను, కోరి కోరి కోరి విడాకులు కోరుకుంటున్నాను, హాఁ." అని అంది ఆ భార్య, భళ్ళున.
***


స్నేహాంజలి...

నా 25వ eBook
కబురులు
చదవండి.
తిరిగి వ్రాయండి
రూ.1,116/-లు
బహుమతిగా పొందండి.
ఆ వివరములు కై  ఇక్కడ క్లిక్/టచ్ చేయండి.

***