______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

స్నేహాభిమానము (ముచ్చటలు)


2015
నాకు చాలా అనుకూలము అయ్యింది.
ఆ ఫలములోని నడుమ భాగము, 
నా రచనా అభిరుచి వాటా.
ఆ వంతున,
నా కూర్పు, నా మల్పు ఐన
కురచ కథలును 100కు చేర్చింది,
నా శైలి, నా సొత్తు ఐన
సూక్ష్మ కథలును 100కు చేర్చింది.
అట్టాగన
నా రాత, నా మేత ఐన
నా తెలుగు బ్లాగ్ 
టపాలును 600కు చేర్చింది.
ఇట్టాగన
వివిధ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ లో 
ఎందరెందరినో పరిచయము చేసింది.
అంచేతన
నిన్నటితో ముగిసిన 2015 కు
ధన్యవాదములు
తెల్పుకుంటూ
నేటితో మొదలైన 2016 కు
స్వాగతములు
పలుక్కుంటూ
మీ
- బివిడి ప్రసాదరావు.
***