______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

కవిత (అలలు)

నా పదములు
మాటున
ముళ్ళ కంచె ఒకటి
ప్రవహిస్తోంది.
అప్పటికి 
ఆ పదములు
నీలుగుతూ 
మూలుగుతూ 
ఉన్నాయి.
అట్టి 
ఆ పదములు
నుండి 
ఒక పదము
భళ్ళున బయట పడి
శోకము వీడి
శ్లోకము ఐ
నిల్చింది
పిడికిలి గ.
***