______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

తో తో (అలలు)ఆ ఇరు చోట్ల
ముగ్గులు
పసుపు కుంకుమలు 
పువ్వులు
దీపములు
ధూపములు
కాయ చెక్కలు
పళ్లు గుజ్జలు
జీవి రక్తములు
తో
పూజలు ముగిశాయి
అందు
‌ఒక చోట
దైవము శాంతించింది
ఒక చోట
దెయ్యము శాంతించింది
అన్న భరోసాలు
తో
బోరలు విచ్చుకున్నాయి
కేరింతలు హెచ్చుకున్నాయి
ఎవరి నమ్మకము వారిదేనా
సమ్మతమేనా
***