______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

శ్రీ శివ మైత్రి (అలలు)(విడియో కై పై చిత్రము మీద క్లిక్/టచ్ చేయండి)

శ్రీ శివ మైత్రి
ఓ శివ రాత్రి

అట్టి ఆ రాతిరి

ఆడ ఒక వితరణ
ఈడ ఒక జాగరణ


అప్పుడు ఒక వేడుక
ఇప్పుడు ఒక వాడుక


అదప్పుడు ఒక మచ్చు
అదిప్పుడు ఒక ఉచ్చు


శివ శివ
శివా శివా
***