______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ధన్యవాదము (కురచ కథ)


"ఎవర్నీ వదలలేదు" అన్నాడు వాడు, అతడుతో.
అతడు వెంటనే చెప్పాడు, "లేదు లేదు, ఏ నా అనుభవమును వదలలేదు అను" అని.
వాడు చదువరి.
అతడు రచయిత.
"సరేలే. ఇంకా ఎన్నెన్ని వ్రాస్తావు. ఐనా ఇన్నింటిని, అదీ ఒకే రీతిలోని నీ రచనలు ఎంత మంది చదువుతున్నారు అనుకుంటున్నావు" అడిగాడు వాడు.
"ఎంతమంది అన్నది కాదు నా లెక్క. ఒక్కరైనా చదవకపోరా అన్నదే ఇంతవరకు నా తపన. అది తీరింది. సంతోషముగా ఉంది" చెప్పాడు అతడు.
"నీ తపన తీరిందా. ఎలా" వాడు.
"నీతో" అన్నాడు అతడు, నింపాదిగా.
వాడూ అలానే అన్నాడు, "అవున్రా, నువ్వు అర్థమయ్యావు. నాకు బోధిస్తూ, నువ్వు బోధపడ్డావు"
***


ఇలాంటి మరిన్ని కురచ కథలుకు
ఈ క్రింద చిత్రము మీద క్లిక్/టచ్ చేయండి...


***