______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

ప్రతిలిపి.కాం లో నా రచనలు (ముచ్చటలు)


స్నేహాంజలి.

నా రచనలు మీకు మరింత చేరువ కావాలని తలంపుతో, 
ప్రతిలిపి.కాం లో నా రచనలు చేరుస్తున్నాను.

నాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశముకు ముందుగా ఆ నిర్వాహకులుకు నా ధన్యవాదములు తెల్పుకుంటున్నాను.

ఆ వెబ్సైట్ వివరములు -తెలుగులో ప్రతిలిపి.కాం కొరకు ...

ఇక్కడ క్లిక్/టచ్ చేయండిప్రతిలిపి.కాంలో నా రచనలు కొరకు ...

ఇక్కడ క్లిక్/టచ్ చేయండి


ఒక మారు మీరూ చూడండి. చేయూత నివ్వండి.


***