______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా శైలి (ముచ్చటలు)స్నేహాంజలి.

నా సొత్తు,
నా శైలి
గా సాగిన
నా కథలు
కురచ మరియు సూక్ష్మ
కథలు గా 
మీకు ఇంత వరకు 
అందించాను.
మీరు
ఆదరించారు.
ఆ ఊతముతో
ఆ త్రోవలో సాగుతూన్న నేను
ఇప్పుడు
మరో రూపములో 
ఇది
నా సొత్తు
నా శైలి
అన్నట్టు
వ్రాస్తున్న 
కథలు
నా బ్లాగ్ ద్వారా
మీకు 
అందిస్తున్నాను,
త్వరలో.
అంతకు
ముందుగా
మీ 
అక్కు
ఆశిస్తున్నాను.

సదా
మీ,
బివిడి ప్రసాదరావు.