______________________________________________________________________________________________________________________

***

నాకై నేను (క్లిక్/టచ్ తో చూడండి)

***

మొత్తం టపాలు : 799

నా అందుబాటులు : prao.bvd@gmail.com / praobvd@yahoo.com

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ఈ క్రింది వాటిని క్లిక్ / టచ్ తో ఎంపిక చేసుకొని చూడండి...
నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు ...

నా మొత్తము రచనలు, ఇంతవరకు...

[ కథలు:111-కురచ కథలు:105-సూక్ష్మ కథలు:100-బుడుత కథలు:17-
కబురులు:106-మాటలు:25-ముచ్చటలు:220-వచనములు:6-గీతములు:5-మ్'లు:25-హైకూలు:48-అలలు:21-
విశేష రచనలు:9-వెబ్ సీరీస్ స్టోరీలు:1]

వెలువడిన నా పుస్తకములు, ఇంతవరకు...

eBooks : 84
నా తాజా టపా

నా రచనలు మై టేలస్.కొ.ఇన్ లో (ముచ్చటలు)

స్నేహాంజలి.

నా అభిరుచి, నా తపన మేరకు
నా రచనలు 
మీకు మరింత చేరువ కావాలని

వేదిక మీద
వారి తెలుగు విభాగమున
ప్రచురిస్తున్నాను.
ఈ సందర్భమున ఆ వేదిక నిర్వాహకులుకు
ధన్యవాదములు తెలుపుతూ,
ఈ  వేదిక ద్వారా కూడా 
నా రచనలును 
మీ అక్కున చేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ, 
అందుకు కోరుకుంటూ, 
ఆ ఈ క్రింది లింక్ ను 
మీ చెంత పెడుతున్నాను.